Suomen Muslimifoorumi ry toivottaa siunattua Eid Al-Fitriä

Allah hyväksyköön rukouksenne, paastonne ja hyvät tekonne. Allah auttakoon jokaista hädänalaista ja helpottakoon heidän tilannettaan. Allah antakoon sorron alla eläville toivoa ja suojelkoon sekä ohjatkoon heitä.

****************************************************************************************************

The Finnish Muslim Forum wishes you a blessed Eid Al-Fitr 

May Allah accept your prayers, fasts, and good deeds. May Allah help everyone in need and ease their situation. May Allah give hope to those who live under oppression, and may protect and guide them.


Suomen Muslimifoorumi ry:n kannanotto: Ramadan ja koulutyö

Muslimit ovat aloittaneet kuukauden ajan kestävän ramadan-paaston, mikä on yksi islamin uskon pilareista. Kuukauden merkitys on muslimeille erittäin suuri ja perheissä on jo pitkään odotettu tätä tärkeää kuukautta. Ramadanin aikana paastotaan ruoasta ja juomasta aamunsarastuksen ja auringonlaskun välisenä aikana. Paastoa harjoittavat aikuiset, mutta myös murrosiän saavuttaneet kouluikäiset. Paastovelvollisuus koskee murrosikäisiä, mutta myös pienemmät lapset saattavat haluta vapaaehtoisesti harjoitella paastoamista. Alle murrosikäisten kohdalla tulee huomioida lapsen vointi. Paastoaminen ei myöskään saa aiheuttaa haittaa. Tänä vuonna paaston aika osuu kouluvuodelle, mikä osaltaan näkyy myös koulujen arjessa.

Helsingin Sanomissa (13.3.2024) julkaistiin artikkeli, jossa Helsingin kaupunki vetosi muslimiperheisiin, etteivät lapset paastoaisi koulupäivien aikana. Artikkelin mukaan paastoaminen voi häiritä koulutyötä. Helsingin kaupunki on antanut koulujen rehtoreille harkintavallan siinä, miten koulussa tiedotetaan huoltajia. Suomen Muslimifoorumi on saanut yhteydenottoja muslimivanhemmilta siitä, että heitä on lähestytty Wilma-viesteillä Helsingin sekä muiden isojen kaupunkien kouluista.

Suomen Muslimifoorumi näkee tärkeäksi sen, että ramadan-kuukausi huomioidaan Suomen kouluissa ja että kouluissa tehdään yhteistyötä muslimivanhempien sekä muslimiyhteisöjen kanssa. Tiedotus on tarpeellista molemmin puolin, jotta voidaan varmistaa lasten uskonnonvapauden, oikeuksien ja edun toteutuminen. Kiitämme kouluja, joissa tiedotus ja yhteistyö muslimivanhempien kanssa on ollut toimivaa ja rakentavaa.

Haluamme nostaa esille, että osa huoltajien saamista tiedotteista ei ole kuitenkaan ollut sisällöltään dialogia tai yhteistyötä tukevaa. Osa tiedotuksesta on ollut jopa asenteellista ja muslimilapsia toiseuttavaa. Tiedotteissa on esitetty muun muassa yleistyksiä siitä, että muslimilapset ja perheet vaativat erityisjärjestelyjä paaston aikana tai että lasten käytös olisi paaston vuoksi huonompaa. Lisäksi tiedotteissa on koulujen toimesta määritelty minkä ikäinen saa paastota ja ilmoitettu, ettei alakouluikäinen voi jättää kouluruokailua väliin. Tiedotuksessa ei ole huomioitu muslimiväestön heterogeenisyyttä eikä sitä, että myös muslimilapset ovat yksilöitä, joilla on erilaiset fyysiset ja psyykkiset valmiudet paastoamiseen. Paastoamisen ei siis voida kategorisesti määritellä olevan este koulutyölle tai lapsen oppimiselle.

Muslimilasten oikeus harjoittaa uskontoaan

Suomen perustuslain mukaan jokaisella on uskonnon- ja omantunnonvapaus. Tämä koskee myös lapsia, ja vastaavasti myös YK:n lasten oikeuksien sopimuksen mukaan sopimusvaltioiden tulee kunnioittaa lapsen oikeutta ajatuksen-, omantunnon- ja uskonnonvapauteen. Paastoaminen on uskonnon harjoittamista, joka keskeisesti kuuluu uskonnonvapauteen. Mikäli kouluissa siis rajoitetaan lapsien ja nuorten oikeutta paastota, rajoitetaan samalla heidän perustuslaissa ja ihmisoikeussopimuksissa turvattua oikeutta uskonnonvapauteen.

Joidenkin koulujen lähettämissä viesteissä on yllä kerrotulla tavalla määritelty, minkä ikäinen lapsi voi paastota, mitä muita asioita paastoon kuuluu, joita lasten tulisi noudattaa (esimerkiksi hyvät käytöstavat) ja mistä lapset voisivat vaihtoehtoisesti paastota (esimerkiksi videopelit). Vaikka edellä mainitut seikat ovat totta, ei koulu sekulaarina viranomaisena voi kuitenkaan määritellä, mitä asioita muslimien uskonnon harjoittamiseen kuuluu ja mitä ei. Uskonnollisten yhteisöjen oikeus päättää omista opillisista asioistaan on osa uskonnonvapautta.

Kategorinen kielto, samoin kuin lähtökohtaisen negatiivinen suhtautuminen paastoamiseen ramadanin viettämisen muotona, ei myöskään ole omiaan edistämään muslimilasten yhdenvertaisuutta. Yhdenvertaisuuslain mukaan koulutuksen järjestäjän ja tämän ylläpitämän oppilaitoksen on arvioitava, miten sen toiminta vaikuttaa eri väestöryhmiin ja miten yhdenvertaisuus muutoin toteutuu sen toiminnassa, ja ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin yhdenvertaisuuden toteutumisen edistämiseksi. Oppilaille ja heidän huoltajilleen on myös varattava mahdollisuus tulla kuulluiksi edistämistoimenpiteistä. Tosiasiallinen yhdenvertaisuus edellyttää erilaisuuden huomioimista, sekä aktiivisia, positiivisia toimenpiteitä.

Voimassa olevan opetussuunnitelman mukaan "opetus tukee oppilaiden oman kulttuuri-identiteetin rakentumista ja kasvua aktiivisiksi toimijoiksi omassa kulttuurissaan ja yhteisössään". Tähän voidaan katsoa kuuluvan myös uskonnon. Muslimilasten kulttuurista ja uskonnollista identiteettiä parhaiten tukee koulujen ja opettajien myönteinen suhtautuminen niiden lasten ja nuorten paastoon, jotka haluavat niin tehdä ja jotka ovat siihen fyysisesti kykeneviä. Ramadan on muslimiperheissä iloinen asia ja suuri, odotettu juhla, ja tämä tulisi kouluissa ottaa huomioon.


Lopuksi

Painotamme, että mikäli kouluissa herää huoli lasten hyvinvoinnista tai levottomuudesta paaston aikana, olisi ensisijaisesti syytä olla yhteydessä huoltajiin ja keskustella perheiden kanssa yhteisistä linjoista. Perheiden tehtävänä on huolehtia lasten hyvinvoinnista sekä siitä, että paastoavat murrosiän saavuttaneet lapset ja nuoret ymmärtävät paaston säännöt. Perheiden vastuulla on myös valvoa paastoa harjoittelevien alle murrosikäisten koululaisten kohdalla siitä, että paaston harjoittelu ei vaikuta lapsen hyvinvointiin tai koulutyöhön haitallisesti. Mikäli koulussa syntyy ongelmia, tulee koulun henkilöstön olla yhteydessä vanhempiin ja kertoa, millaisia ongelmia on noussut esille. Vanhempien vastuulla on käydä asiaa läpi koululaisen kanssa sekä pohtia ratkaisuja sille, että koulutyö paaston aikana sujuu ongelmitta. Mikäli kouluissa ilmenee, että lapsen hyvinvointi vaarantuu vakavasti, on koulun henkilökunnalla velvollisuus toimia tilanteessa lastensuojelulain 25 §:n mukaisesti.

Toivomme, että koulut ja vanhemmat sekä laajempi muslimiyhteisö voivat tehdä rakentavaa yhteistyötä paaston sekä muiden muslimeille merkityksellisten teemojen kohdalla ja olemme Suomen Muslimifoorumi ry:ssä tätä yhteistyötä valmiita edistämään. Kannustamme lisäksi muslimivanhempia olemaan aktiivisia koulun kanssa tehtävässä yhteistyössä, mikä sisältää esimerkiksi sen, että huoltajat omalta osaltaan ilmoittavat kouluille, mikäli lapsi paastoaa tai on poissa koulusta uskonnollisten juhlapyhien aikana. Molemminpuolinen vuoropuhelu on tärkeää, jotta voimme yhdessä edistää lasten koulutyötä ja hyvinvointia.

Helsingissä 18.3.2024

Suomen Muslimifoorumi ry


Lähteet

Helsingin sanomat (13.3.2024). Helsinki vetoaa muslimiperheisiin: lasten tulisi jättää paasto väliin koulupäivinä.

Lastensuojelulaki (2007/417)

Suomen perustuslaki (731/1999)

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, 104/011/2014

Voit ladata kannanoton Pdf-tiedostona alla olevasta painikkeesta


Suomen Muslimifoorumi ry toivottaa siunattua Ramadania kaikille sitä viettäville! 

Allah hyväksyköön paastomme ja hyvät tekomme.

Käy kuuntelemassa puheenjohtajamme Hunderra Assefan Ramadan-viesti sosiaalisen median kanaviltamme

Facebook: https://www.facebook.com/reel/7516457515081927

Instagram: https://www.instagram.com/reel/C4VufT6NseN/?utm_source=ig_web_copy_link


Hallituksen uusi puheenjohtaja valittu

Suomen Muslimifoorumi valitsi yleiskokouksessa 28.1.2024 uuden hallituksen puheenjohtajan Hunderra Assefan, onneksi olkoon valinnasta.

Kiitämme edellistä puheenjohtajaa Minna Taipaletta erinomaisesta työstä ja toivotamme uuden puheenjohtajan tervetulleeksi joukkoon. Minna Taipale jatkaa hallituksessa.

Valtuustoon valittiin neljä uutta jäsentä: Elina Kovalainen, Isra Lehtinen, Sonia Bensaid ja Ulla Tegelberg.

Kiitos kaikille kokoukseen osallistujille aktiivisesta osallistumisesta! Mukana oli sekä uusia että vanhoja jäseniä.


Kuvassa: Hunderra Assefa ja Minna Taipale.


Tiedote

Voimme iloksemme ilmoittaa, että Suomen Muslimifoorumi ry on saanut Alli Paasikiven Säätiöltä kehittämisapurahan NIYA-Yhdessä paremmin hankkeelle. Kehittämisavustus on suunnattu vuodelle 2024. Kiitos Alli Paasikiven Säätiölle tuestanne!

Lisää tietoa Alli Paasikiven säätiön sivulta: https://allinsaatio.fi/ajankohtaista/kehittamisapurahat-2023/

Tietoa kehittämisavustuksella toteutettavasta NIYA-hankkeesta

Tavoite: 

Hankkeessa on tavoitteena muslimiväestön yhteistyön, toimintaedellytysten ja osaamisen kehittäminen sekä kahdensuuntaisen yhteistyön ja tiedonsiirron edistäminen. 

Toiminta: 

Hankkeessa toteutetaan selvitys muslimiväestön koulutustarpeista ja luodaan koulutussuunnitelma selvityksestä nousseiden tarpeiden perusteella. Hankkeen osana ylläpidetään keskustelufoorumia, jossa välitetään tietoa ajankohtaisista asioista keskitttyen erityisesti perheiden tilanteisiin.

 Hankkeen kahdensuuntaisen yhteistyön osana järjestetään säännöllisiä tapaamisia viranomaisten ja yhteistyötahojen kanssa ajankohtaisista teemoista.

Lisätietoa hankkeen käynnistymisestä ja etenemisestä päivitetään nettisivuillemme sekä sosiaalisen median kanavillemme, joten pysy kuulolla! 
Suomen Muslimifoorumi ry:n kannanotto Gazan tilanteeseen

Suomen Muslimifoorumi ry seuraa huolestuneena ja järkyttyneenä Palestiinan, Israelin ja erityisesti Gazan tilannetta. Suremme hyökkäyksissä menehtyneitä ja vaadimme, että siviileihin kohdistuva väkivalta on päätettävä.

Siviileihin kohdistettu väkivalta ei ole hyväksyttyä missään muodossa ja islamin uskonnon periaatteiden mukaisesti viattoman ihmisen tappaminen on sama kuin olisi tappanut koko ihmiskunnan. Muslimin uskonnollinen velvollisuus on vastustaa sortoa ja epäoikeudenmukaisuutta.

Konfliktien kohdalla tulee yksiselitteisesti tuomita kaikki siviiliväestöön kohdistuva brutaali väkivalta. Valitettavasti olemme saaneet viime viikkoina huomata, että palestiinalaisiin siviileihin kohdistuvaa Israelin harjoittamaa ihmisoikeuksia loukkaavaa väkivaltaa ei ole riittävissä määrin tuomittu eikä pyritty vaikuttamaan valtiotasolla hyökkäyksen pysäyttämiseen.

Olemme samaan aikaan huolestuneita sanan- ja uskonnonvapauden toteutumisesta Suomessa sekä muissa Euroopan maissa. Suomessa on palestiinalaisten siviilien puolesta esitettyjä kannanottoja ja mielenosoituksia kohtaan esitetty epäilyjä kytköksistä terrorismiin tai väkivaltaan. Näitä syytöksiä on kohdistettu erityisesti muslimeihin, joiden tavoitteena on ainoastaan nostaa siviilien hätä esille. Näillä syytöksillä on tavoitteena muslimitaustaisten aktivistien sananvapauden rajoittaminen.

Vetoamme Suomen päättäjiin, että he huomioivat Gazan konfliktissa siviilien kestämättömän hädän sekä YK:n (1967 & 1973) päätöslauselmien 242 ja 338 mukaisesti eri osapuolten oikeudet ja tukevat rauhanprosessia eivätkä vastakkainasettelua. Vetoamme päättäjiin lisäksi siinä, että he omalla toiminnallaan tukevat sananvapauden yhdenvertaista toteutumista yhteiskunnassamme.

Kannanoton loppuun toivomme jokaisen lukijan pohtivan Nobelin rauhanpalkinnon vuonna 1986 saaneen Elie Wieselin sanoja: 

"Meidän täytyy aina valita puoli. Neutraliteetti auttaa sortajaa, eikä koskaan sorron kohdetta. Hiljaisuus rohkaisee kiduttajaa, eikä kidutettua. Joskus on puututtava. Kun ihmishenget ovat vaarassa, kun ihmisarvo on uhattuna, muuttuvat kansalliset rajat merkityksettömiksi. Aina, kun ihmisiä vainotaan etnisyyden, uskonnon tai poliittisten näkemysten vuoksi, tulee siitä paikasta ja, sillä hetkellä tulla universumin keskus"

Nyt on aika murtaa hiljaisuus ja toimia, ettei enää yksikään siviili joudu kärsimään.


Lähteet

Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvosto (1967). Päätöslauselma 242.

Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvosto (1973). Päätöslauselma 338.

Wiesel. E. (1986). The Nobel prize Acceptance Speech. 


TIEDOTE

Suomen Muslimifoorumi ry yhdessä muiden muslimitoimijoiden kanssa haluaa tuoda esille näkökantoja, jotka ovat nousseet esiin viimeaikaisen Ilta-Sanomien haastattelun jälkeen.

Alkuun haluamme todeta, että Suomen muslimit muodostavat monimuotoisen yhteisön, johon kuuluu noin 120 000 henkilöä. Vain pieni osa yhteisöstä, noin 20 000 henkilöä, on virallisesti rekisteröitynyt uskonnollisiin yhdyskuntiin, mutta huomattavasti suurempi määrä hyödyntää uskonnollisten yhdyskuntien ja yhteisöjen palveluita.

Tiedostamme, että yhteisöissämme on epäkohtia, joihin muslimiyhdyskunnat ja -järjestöt haluavat puuttua tukemalla muslimiyhteisön kehitystä ja rakenteellista muutosta.

Uskonnollisten yhdyskuntien toiminnasta ja rahoituksesta Suomessa


Uskonnolliset yhdyskunnat ja yhdistykset ylläpitävät kokoontumistiloja, joita käytetään monipuoliseen toimintaan, kuten rukouksiin, luentoihin, opetukseen, koulutukseen sekä vuoropuheluun muiden uskontojen edustajien kanssa. Muslimiyhdyskuntien ja -järjestöjen päätavoite on edistää keskinäistä ymmärrystä, rauhaa ja kunnioitusta kaikkia ihmisiä kohtaan. Ne tukevat muslimiyhteisön tarpeita Suomessa järjestämällä uskonnollista toimintaa, kuten perjantairukouksia, hautausjärjestelyitä, opetusta ja tapahtumia erittäin rajallisilla resursseilla.

Näitä tiloja kutsutaan myös moskeijoiksi, vaikka ne eivät ole virallisesti moskeijoiksi rekisteröityneitä tiloja, vaan rukoushuoneita. Suomessa on vain yksi varsinainen moskeija, 1940-luvulla rakennettu tila Järvenpäässä,, jonka omistaa Suomen Islam Seurakunta (tataariyhteisö). Kokoontumistilat ovat joko ostettuja tai vuokrattuja tiloja ja yleensä kokoontumistiloiksi, ei siis uskonnollisiksi tiloiksi, rekisteröityjä. Tilat soveltuvat niin uskonnon harjoittamiseen kuin muuhunkin toimintaan. Muslimien ylläpitämiä tiloja voi verrata esimerkiksi kirkkojen seurakuntataloihin.

Lehdistössä on käyty paljon keskustelua erityisesti ulkomaisesta rahoituksesta ja sen vaikutuksesta. Raha tai rahoituksen alkuperä itsessään ei vaikuta ihmisten käyttäytymiseen. Myös muslimitoimijat Suomessa ovat ja haluavat olla itsenäisiä toiminnassaan ja ovat myös kykeneviä arvioimaan kriittisesti mahdollisia ulkopuolisia vaatimuksia. Läpinäkyvyys rahoituksen suhteen on luonnollisesti tärkeää, myös moskeijoiden käyttäjille.

Valtion velvollisuutena on huolehtia siitä, että eri uskontokuntia kohdellaan yhdenvertaisesti rahoituskanavien tarkastelussa ja että jokaisen uskonnollisen yhteisön toimintamahdollisuudet turvataan.

Suomen muslimit

Haluamme korostaa, että islam on osa suomalaista yhteiskuntaa ja siitä ei voi käsitellä vain maahanmuuttajien uskontona.

Profeetta Mohammedin (rauha ja Allahin siunaus hänelle) esimerkin mukaisesti muslimin tulee aina noudattaa parhaita käytöstapoja. Muslimien tulee aina kunnioittaa toisia ihmisiä. Imaamin on oltava luotettava ja luottamuksen arvoinen henkilö, esimerkkinä muille sekä kunnioittava kaikkia kohtaan. Ihmisryhmien halventaminen ja kaikenlainen väkivalta on ristiriidassa islamin pääviestin kanssa, eivätkä tällaiseen syyllistyneiden henkilöiden tulisi toimia yhteisön johtajina.

Lopuksi haluamme todeta, että Suomen islamilaiset yhdyskunnat ja muslimijärjestöt ovat vuosikausia toimineet rauhan ja kunnioituksen edistämiseksi ja tulevat jatkamaan tätä työtä. Tulemme myös laajentamaan muslimiyhteisön sisäistä keskustelufoorumia tarkoituksenamme käsitellä muslimiyhteisön sisäisiä epäkohtia sekä laatimaan konkreettisia toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on puuttua näihin epäkohtiin ja tukea muslimien hyvää elämää maassamme. Olemme myös huolissamme kasvavasta islamofobiasta, joka vaikuttaa muslimien arkeen ja haluamme edistää uskonnonvapauden toteutumista Suomessa.

Rakastamme maatamme, ja yhteisönä meidän on oltava jatkossakin rohkea ja rakentava osa suomalaista kansakuntaa, joka kunnioittaa moniarvoisuutta, uskonvapautta sekä uskontojen välistä vuoropuhelua ja yhteistyötä.

Analyysia ME EMME VAIKENE-mielenosoituksesta (Helsinki 3.9.2023) sekä termin islamofobia näkymättömyydestä


Suomen Muslimifoorumi ry:n edustajat osallistuivat ME EMME VAIKENE-mielenosoitukseen 3.9.2023. Haluamme tässä tekstissä analysoida mielenosoituksen tunnelmia, ajatuksiamme tapahtumasta ja yleisemmin islamofobian näkymättömyyttä. 


Mielenosoituksesta

Itse mielenosoitus oli hyvin järjestetty ja sen valmisteluissa oli hyvin seikkaperäisesti tarkasteltu tapahtuman saavutettavuutta ja esteettömyyttä. Mielenosoitus oli koko perheen tapahtuma ja siinä oli huomioitu myös perheelliset. Näistä erityinen kiitos järjestäjille. 


Huomioita

Asia, mikä väen paljouden keskellä pisti silmään oli se, että mielenosoituksen osallistujat koostuivat pääosin kantaväestöstä. He, joihin rasismi ja syrjintä kohdistuu arjessa ja rakenteissa, olivat vähemmistönä mielenosoituksen kävijöissä. Huomasimme, että erityisesti muslimiväestöä näytti olevan varsin vähän paikalla. Tämä on kiintoisa huomio siitä syystä, että kesällä alkanut kuohunta sai alkunsa kirjoituksista, jotka oli kohdistettu juuri muslimivähemmistöön. 


Pohdimme Foorumissa syitä sille, etteivät muslimitaustaiset olleet paikalla ja tässä pari mahdollista selitystä: 

1) Puutteellinen monikielinen tiedotus

Oliko monikielistä tiedotusta mielenosoituksen tarkoituksesta ja tavoitteista riittävästi ja, oliko se helposti saavutettavaa? Oliko rasismia itse kohtaavilla riittävästi tietoa siitä, mitä asioita mielenosoituksella ajetaan?


2) Muslimitaustaisella väestöllä ei motivaatiota osallistua mielenosoituksiin 

Mahdollisesti muslimiväestö ei näe mielenosoituksia väylinä, joiden kautta voidaan vaikuttaa. Onko niin, ettei kiinnostusta ja tietoa vaikuttamisesta ei ole yhteisöissä riittävästi? Tarvitaanko lisää tiedotusta siitä, miten ja millä keinoin jokainen Suomessa asuva voi vaikuttaa itseään koskeviin asioihin? Huomiona, että mielenosoittaminen on vain yksi vaikuttamisen keinoista. 


Islamofobian pelko

Toinen seikka minkä havaitsimme itse mielenosoituksen ohjelmassa oli, ettei islamofobiaa tai ylipäänsä uskontoon perustuvaa syrjintää nostettu puheenvuoroissa tai muutenkaan tapahtumassa esille. Huolimatta siitä, että kesän alussa uuden valtiovarainministerimme Riikka Purran (ps.) vuoden 2019 julkaistussa kirjoituksessa puhuttiin nimenomaan musliminaisista "mustina säkkeinä". Tämän lisäksi kesän kuluessa julkaisivat Perussuomalaiset nuoret Tik Tok videon, jossa halveeravasti imitoitiin musliminaisten pukeutumista. 

Tämä tausta huomioiden on erikoista, ettei suuressa eri arvioiden mukaan 10 000 - 20 000 henkeä vetäneessä mielenosoituksessa nostettu lainkaan esille islamofobiaa, joka tällä hetkellä on Suomessa asuvan muslimiväestön näkökulmasta erittäin haavoittava ja perusihmisoikeuksia kaventava ilmiö. Suomen Muslimifoorumin edustajilla oli alustavan suunnitelman mukaan tarkoitus olla oma puheenvuoronsa tapahtumassa ja tuossa puheenvuorossa olisimme nostaneet esille islamofobian, mutta puheenvuoromme ei lopulta kuitenkaan toteutunut. 

Islamofobia ja muslimeihin kohdistuva vihapuhe ovat tutkimusten mukaan kasvussa. Poliisiammattikorkeakoulun  mukaan viharikokset nousivat vuonna 2021 kasvuun. Lisäksi on syytä huomata, että poliisin vuonna 2021 kirjaamissa  uskontoon tai vakaumukseen kohdistuneessa viharikosilmoituksessa (133 kpl) oli yleisimmin kohteena muslimit. Poliisin mukaan muslimeihin kohdistui yhteensä 55 viharikosta. (Rauta 2022, 62)

Islamofobia on Suomessa jäänyt kuitenkin vähäisemmälle huomiolle, sillä ilmeisesti se koetaan vielä ilmiöksi, josta ei haluta puhua. Myöskään hallituksen esittelemään ja valtioneuvoston valmistelemaan tiedonantoon yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä suomalaisessa yhteiskunnassa ei islamofobia mahtunut mukaan. Siitäkään huolimatta, että muun muassa Suomen Muslimifoorumi ry korosti omassa valtioneuvostolle antamassaan lausunnossa islamofobian merkitystä Suomen muslimiväestön osallisuutta ja hyvinvointia kaventavana ilmiönä. 


Lopuksi

Miksi islamofobiaa ei haluta nostaa esille? Miksi muslimeihin heidän uskontonsa perusteella kohdistuva viha näyttää olevan ihmisoikeuksia ja yhdenvertaisuutta korostavassa valtiossamme kuitenkin sallitumpaa? 

Lyhyt analyysimme jättää paljon avoimia kysymyksiä, joihin meilläkään ei ainakaan toistaiseksi ole vastauksia. 

Suomen Muslimifoorumi ry:ssä olemme huolissamme siitä, että Suomen muslimiväestö jää ulkokentälle asioissa, jotka koskettavat heitä juurikin eniten. 

Erityisen huolissamme olemme kehityksestä, jossa islamofobian olemassaolo häivytetään näkymättömiin ja muslimeihin kohdistuvaa syrjintää pyritään selittämään muilla käsitteillä ja tekijöillä.  

Olemme myös huolissamme siitä, että muslimeita ei nähdä Suomessa toimijoina, vaan lähinnä objekteina, joiden omaa ääntä ei kuunnella vaan muut kuin muslimit puhuvat puolestamme, mutta eivät niistä asioista joita itse pidämme tärkeinä.


Ilmaan jääneet avoimet kysymykset ja huoli islamofobian kasvusta osoittavat, että jatkossa tarvitaan yhä laajemmin muslimiväestön omaa osallistumista uskontoon perustuvan syrjinnän tutkimukseen ja selvitystyöhön. Näin voidaan kartoittaa laajemmin, millaisia laaja-alaisia vaikutuksia islamofobiasta on Suomen muslimiväestölle. Tutkimusta tarvitaan myös siihen, että islamofobia nostetaan yhä laajempaan tietoisuuteen yhteiskunnan eri sektoreilla.
Lähteet: 

Me emme vaikene (2023). Nettisivu: https://www.meemmevaikene.fi/

Rauta. J. (2022). Poliisin tietoon tullut viha­ rikollisuus Suomessa 2021. Tampere: Poliisiammattikorkeakoulu. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/780352/Polamk_Katsauksia_27.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Valtioneuvosto (2023). Valtioneuvoston tiedonanto yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä suomalaisessa yhteiskunnassa. 

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/165110/VN_tiedonanto_31082023.pdf?sequence=4


 

Järjestöt suhtautuvat hallituksen tiedonantoon skeptisen toiveikkaasti – näin maahanmuuttajien mielestä rasismia voitaisiin kitkeä

Hallitus julkisti 31.8.2023 tiedonantonsa yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä suomalaisessa yhteiskunnassa. Koko tiedonanto on luettavissa täältä: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/165110

Suomen Muslimifoorumi ry:n puheenjohtaja Minna Taipale antoi YLE:lle haastattelun tiedonannon herättämistä ensireaktioista. Voit käydä lukemassa artikkelin täältä:  https://yle.fi/a/74-20047971 

Taipale korosti haastattelussa sitä, että "rasismi on muuttunut suoremmaksi ja siitä ollaan Suomen muslimifoorumissa todella huolissaan. Jos päättäjät kirjoittavat rasistisesti tai normalisoivat rasismia eivätkä irtisanoudu siitä, niin se Taipaleen mukaan luo signaalin muille ihmisille yhteiskunnassa, että he voivat toimia myös samoin."Suomen Muslimifoorumi ry:n lausunto hallituksen tiedonantoon


Suomen Muslimifoorumi ry:n lausunto hallituksen tiedonantoon yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä suomalaisessa yhteiskunnassa. Lausunto on valmisteltu yhteistyössä Suomen Muslimifoorumin ja moskeijoiden komitean kanssa, joka koostuu Suomessa toimivista islamilaisista yhdyskunnista.

Suomen Muslimifoorumi haluaa lausunnossaan nostaa esille erityisesti muslimeihin kohdistuvan vihapuheen ja viharikokset sekä sen niiden vaikutukset Suomen muslimiväestön kokemuksiin rasismista ja syrjinnästä. Islamofobialla tarkoitamme Runnymere Trustin määritelmää: Islamofobia on islamin kammoa tai vihaa sekä kaikkien tai useimpien muslimien pelkoa tai inhoa (Islamophobia: a challenge for us all 1997, 2).

Yhdenvertainen Suomi -ohjelman kolme keskeisintä tavoitetta, joihin tulisi kiinnittää enemmän huomiota ovat Suomen Muslimifoorumin näkökulmasta seuraavat: 1. Tunnistetaan ja puretaan yhteiskunnan eriarvoistavia rakenteita. 2. Edistetään suomalaisen työelämän monimuotoisuutta ja syrjimättömyyttä. 7. Puututaan vihapuheeseen systemaattisella toiminnalla ja yhteistyöllä.

Katsomme, että osa ohjelman toimenpiteistä on hyviä ja tukevat rasismin vastaista työtä. Toimenpiteistä eri viranomaisten kouluttaminen rasismista ja syrjinnästä sekä Olen Antirasisti.fi-sivuston materiaalit rasismin eri muotojen ymmärtämiseen ovat olleet hyödyllisiä, mutta valitettavaa on ollut Olen Antirasisti.fi-sivuston toimivien ohjeiden ja materiaalien poistaminen/saavutettavuuden heikentäminen. Tärkeää on ollut uskontoon perustuvan syrjinnän ja erityisesti islamofobian käsitteiden avaaminen. Mielestämme ohjelman toimenpiteitä ei ole riittävissä määrin juurrutettu yhteiskunnan eri sektoreille eivätkä toimenpiteet muuta syrjiviä rakenteita.

Suomen Muslimifoorumi haluaa korostaa lausunnossaan, että islamofobian esiintymiseen yhteiskunnan eri tasoilla tulee jatkossa kiinnittää laajempaa huomiota. Islamofobiaa ei ole ainoastaan ohjelmassa mainittu verkossa tapahtuva häirintä, vaan se ilmenee muslimien arjessa vihapuheena, häirintänä ja viharikoksina. Islamofobiaa ei tunnisteta eikä oteta riittävän vakavasti. Muslimeita voidaan pilkata ilman seuraamuksia. Muslimit joutuvat julkisilla paikoilla sanallisen ja jopa fyysisten hyökkäysten sekä rakenteissa ilmenevän islamvastaisuuden kohteeksi. Islamofobiaa normalisoidaan sillä, että päättävissä elimissä olevat ja vaikutusvaltaa omaavat tahot käyttävät islamofobista retoriikkaa. Tällä tavalla vihapuheesta muslimeita kohtaan tehdään sosiaalisesti hyväksyttävää yhteiskunnassa.

Vihapuheen kohteeksi joutuminen ja siihen puuttumattomuus vaikuttaa yhdenvertaisuuden, osallisuuden ja yhteiskuntaan kuulumisen kokemukseen. Lisäksi tämä lisää ylisukupolvisia traumoja ja segregoi yhteiskunnasta.

Muslimit ovat osa Suomen yhteiskuntaa. Muslimiväestö on moninainen sisältäen myös täällä syntyneitä ja kasvaneita lapsia, nuoria ja aikuisia. Erityisesti lapset ja nuoret ovat haavoittuvassa asemassa islamofobian vuoksi. Muslimiväestö kohtaa moniperusteista syrjintää, joista uskontoon perustuvaa syrjintää ei huomioida. Islam uskontona nähdään Suomeen kuulumattomana eikä tunnisteta uskonnon merkitystä henkilön identiteetin rakentajana.

Suomen Muslimifoorumi ry edellyttää, että jatkossa muslimiyhteisöt ovat mukana suunnittelemassa, laatimassa ja toteuttamassa yhdenvertaisuuteen, tasa-arvoon ja syrjimättömyyteen liittyviä toimenpiteitä. Emme hyväksy, että muslimien asioissa konsultoidaan vain muita kuin muslimeita. Muslimiyhteisöissä on osaamista ja asiantuntijuutta, jota ei voi ohittaa, mikäli tavoitteena on yhdenvertainen yhteiskunta.

Islamofobia ja muu uskontoon perustuva syrjintä tulee nostaa esille erillisinä käsitteinä tiedonannossa ja tulevassa ohjelmassa. Yhteiskunnassa tulee kiinnittää huomiota siihen, että vihapuhetta ja islamofobiaa ei siedetä. Tätä tulee edellyttää erityisesti poliittista vaikutusvaltaa käyttäviltä henkilöiltä. Islamofobiasta, muusta uskontoperustaisesta syrjinnästä ja uskontotietoisista toimintatavoista tulee lisätä koulutusta viranomaisille ja julkisten palveluiden tuottajille. Koulutusten järjestämisessä tulee hyödyntää kyseisen uskontokunnan asiantuntijaa. Uskontoa ei tule häivyttää, sillä jokaisella on perustuslakiin perustuva oikeus harjoittaa uskontoaan.

Lopuksi nostamme esiin huolemme siitä, että Suomessa toimivia muslimijärjestöjä ei katsota toimijoiksi, jotka työskentelevät yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämiseksi suomalaisessa yhteiskunnassa. Suomen Muslimifoorumi ry:n perustamisen taustalla on nimenomaan ollut näiden teemojen edistäminen Suomessa.

Helsingissä 9.8.2023

Suomen Muslimifoorumi ry

Suomen islamilaisten yhdyskuntien ja järjestöjen kannanotto 16.7.2023

Islamilaiset yhdyskunnat ja järjestöt vetoavat hallitukseen rasismin kitkemiseksi – "Islam ja muslimit ovat olleet vapaata riistaa", sanoo Muslimifoorumin pääsihteeri Pia Jardi

Linkki uutiseen: (Kirkko- ja kaupunki 17.7.2023)

https://www.kirkkojakaupunki.fi/-/islamilaiset-yhdyskunnat-ja-jarjestot-vetoavat-hallitukseen-rasismin-kitkemiseksi-islam-ja-muslimit-ovat-olleet-vapaata-riistaa-sanoo-muslimifoorumin-paasihteeri-pia-jardi


EID MUBARAK!

Suomen Muslimifoorumi toivottaa siunattua Eid-juhlaa muslimeille Suomessa ja maailmalla. Uusi kuu on havaittu Saudi-Arabiassa, joten Eid-juhla on perjantaina 21.4.2023 /Hijri 1. Shawwal 1444.

The Finnish Muslim Forum wishes blessed Eid Al-Fitr for Muslims in Finland and all over the world. New crescent has been sighted in Saudi-Arabia and Eid is Friday 21.4.2023 / Hijri 1st of Shawwal 1444.

SIUNATTUA RAMADANIA

Aloitan Jumalan, laupiaan Armahtajan nimeen

Ylistys, kunnia ja kiitokset Jumalalle, Kaikkitietävälle, Armeliaalle Armahtajalle, maailmojen Valtiaalle/Herralle.

Rauha olkoon kaikkien profeettojen/lähettiläiden yllä. Rauha olkoon profeetta Muhammedin, hänen perheensä ja hänen seuraajiensa yllä.


Ramadan-kuukausi on jälleen luonamme, kiitos Jumalalle.


Paastokuukausi Ramadan on Islamilaisen kuuvuoden yhdeksäs kuukausi, jonka aikana muslimit paastoavat aamun sarastuksesta auringonlaskun välisen ajan. Profeetan perimätiedon mukaan (sahiih Al bukhara ja Muslim) Abu Hurairan hadiithissä. Ramadanin ajaksi avataan Paratiisin portit, lukitaan Helvetin portit ja kahlitaan paholaiset . Ramadanin kuukausi on muslimeille hiljentymisen ja palvonnan aikaa, jolloin muslimin tulee puhdistaa ensisijaisesti sydämiään ja pyrkiä lähentymään Luojaansa.


Ramadan on parasta aikaa lisätä tietoisuutta Jumalan armosta, joten olkaamme kiitollisia tästä mahdollisuudesta hiljentyä ja käyttää aikaamme sielujemme puhdistamiseen erityisesti tänä poikkeuksellisena aikana. Muistakamme duuassa, rukouksissa ja hyväntekeväisyydellä erityisesti heikommassa asemassa olevia niin täällä Suomessa kuin ympäri maailmaa. Muistakaamme, että vilpitön ja puhtaalla aikomuksella tehty hyväntekeväisyys toisia kohtaan antaa meille itsellemme suuren palkkion tuonpuoleisessa. Kiittäkäämme Jumalaa siunauksista, joita Jumala on meille armossaan antanut.


Ramadaan» on se kuukausi, jolloin Koraani annettiin opastukseksi ihmisille ja selväksi todistukseksi (Jumalan) johdatuksesta, jotta hylättäisiin paha ja valittaisiin hyvä; tämän kuukauden aikana paastotkoon se teistä, joka on kotioloissaan, mutta jos joku on sairas tai, matkoilla, on hänen sen sijaan (muuna aikana) paastottava yhtä monta muuta päivää. Jumala tahtoo tehdä sen teille helpoksi eikä tarkoita sitä teille taakaksi, - jotta paastopäivienne luku täyttyisi ja te ylistäisitte Jumalaa Hänen johdatuksensa tähden sekä olisitte Hänelle kiitollisia.

(Koraani 2:185)


Suomen Muslimifoorumi ry toivottaa siunattua Ramadanin aikaa.


Allah hyväksyköön paastomme, tekomme ja rukouksemme.


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، والشكر لمن هو بكل شيء عليم.

والصلاة والسلام علي نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام على عباده الذين اصطفى من النبيين والمرسلين.

نشكر لله تعالى أن شهر رمضان يقبل علينا من جديد.

الشكر لله وحده.

شهر رمضان هو الشهر التاسع في التقويم الهجري. حيث يمسك المسلمون خلال هذا الشهر عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: (إِذا جَاءَ رَمَضَانُ، فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الجنَّةِ، وغُلِّقَت أَبْوَابُ النَّارِ، وصُفِّدتِ الشياطِينُ) متفقٌ عَلَيْهِ.

شهر رمضان شهر السكينة والعبادة للمسلمين. يسعى المسلم في هذا الشهر لتنظيف قلبه والتقرب إلى الله عز وجل.

شهر رمضان مناسبة مفضلة لزيادة الوعي برحمة الله جل وعلا. لذلك يجب علينا أن نشكر الله سبحانه وتعالى على أن يسر لنا الدخول في السكينة وتجديد نظافة أرواحنا، وخصوصا مع أجواء الجائحة.

يجب أن نتذكر في دعائنا وصلواتنا، وبالصدقات هؤلاء المحتاجين سواء في فنلندا أو في سائر بلدان العالم.

لنعلم أن الصدقات المقرونة بالإخلاص في النية يكون جزاؤها الأجور العظيم يوم القيامة.

نشكر الله عز وجل على بركته التي تشملنا برحمته سبحانه.

(شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) البقرة (185)


منتدى مسلمي فنلندا

يبارك لكم الشهر


تقبل الله صيامنا وصلاتنا وصالح أعمالنا


In the name of God, the Most Gracious, the Most Merciful.

Praise be to the Lord of all worlds. Prayers and peace be upon our Prophet, Muhammad, his family and all of his companions.

The month of Ramadan is with us again, thanks to Allah, the most merciful.

Ramadan, the month of fasting is the ninth month of the Islamic month, during which Muslims fast from dawn to sunset. According to the prophet's tradition (sahiih Al Bukhari and Muslim), Abu Huraira in Hadith. During Ramadan, the gates of Paradise are opened, the gates of Hell are locked and the devils are chained . The month of Ramadan is a time of silence and worship for Muslims, when a Muslim should primarily cleanse his hearts and seek to bring himself closer to his Creator.

Ramadan is the best time to raise awareness of God's grace, so let us be grateful for this opportunity to quieten down and use our time to purify our souls in this extraordinary time. We remember the disadvantaged in our dua'as, in our prayers and charity, both here in Finland and around the world. Let us remember that sincere and purely intended charity for others gives us ourselves a great reward in the afterlife. Let us thank God for the blessings God has given us in his grace.


Ramaḍân is the month in which the Quran was revealed as a guide for humanity, with clear proofs of guidance and the standard ˹to distinguish between right and wrong˺. So whoever is present this month, let them fast, but whoever is ill or on a journey, then ˹let them fast˺ an equal number of days ˹after Ramaḍân˺. Allah intends ease for you, not hardship so that you may complete the prescribed period and proclaim the greatness of Allah for guiding you, and perhaps you will be grateful.

(Quran 2:185)


Finnish Muslim Forum wishes you a blessed Ramadan time.

May Allah accept our fasting, our actions and our prayers.

Suomen Muslimifoorumi ry

Yleiskokous 25.2.2023

Suomen Muslimifoorumin yleiskokous pidettiin 25.2.2023, jossa valittiin uusi hallitus, valtuusto, pääsihteeri ja perustettiin imaamien neuvosto ja valittiin sille koordinaattori.

Osa jäsenistä ehti lähteä ennen kuvaa ja osa jäsenistä osallistui etänä kokoukseen.


Uusi hallitus:Puheenjohtaja Minna Taipale, muut jäsenet; Jennifer Garraoui, Mohammed Laraki, Tanveer Choudhry, Nahla Hewidy, Abdoulmajid Tahirou-Varjonen ja Ahlam Jama

Uusi valtuusto:Abdessalam Jardi, Ahmedane Mohamed, Nadeem Malik, Siiri Penttinen, Susanne Orjatsalo, Mirzet Sahmanovic ja Idriss Ghannou.

Pääsihteeri: Pia Jardi

Imaamien neuvoston koordinaattori: Omer Mohamed Hussen

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläinten hyvinvoinnista ja siihen liittyviksi laeiksi

Perustuslakivaliokunta edellyttää, että eläinten teurastamisessa sallitaan jatkossakin poikkeusmenettelyjä uskonnollisista syistä.

Linkki perustuslakivaliokunnan lausuntoon: 

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Sivut/PeVL_106+2022.aspx


Halal-teurastusta ei saa kieltää, arvioi perustuslakivaliokunta (YLE):

https://yle.fi/a/74-20008814?utm_medium=social&utm_source=copy-link-share


Ajankohtaista

Kuvateksti: Paikalla oli monen uskontokunnan edustajia. Vasemmalta Helsingin piispa Teemu Laajasalo, Helsingin juutalaisen seurakunnan puheenjohtaja Yaron Nadbornik, USKOT-foorumin puheenjohtaja Pia Jardi, Helsingin katolisen hiippakunnan asiainhoitaja isä Marco Pasinato sekä Helsingin ortodoksisen seurakunnan isä Mikael Sundkvst. Kuva: Niilo Rantala

Helsinki-Vantaan lentoasemalle avattiin hiljainen huone - "Samassa tilassa rukoilu on käytännön uskontodialogia"

Kotimaa 24.1.2023

https://www.kotimaa.fi/artikkeli/helsinki-vantaan-lentoasemalle-avattiin-hiljainen-huone-samassa-tilassa-rukoilu-on-kaytannon-uskontodialogia/?fbclid=IwAR0z0wFIjC9faLFCMyJm9ZMkcbuaalTIU_zbR089cnhjBawzIJpFoMetU_M


Islamin sääntöjen mukainen halal-teurastus sekä juutalainen kosher-teurastus loppuvat Suomessa, mikäli toiveet eläinsuojelulain muutoksista menevät läpi. Voimassaolevaa eläinsuojelulakia ollaan uudistamassa eläinten hyvinvointilaiksi ja mikäli lakiehdotus hyväksytään, edellytetään eläimen teurastukselta sitä, että eläin tainnutetaan ennen...

Sisäministeriössä selvitetään parhaillaan, voisiko ja pitäisikö uskonnolliset symbolit sallia osaksi poliisin virka-asua. Tällä hetkellä uskonnollisten symbolien tai vaatteiden käyttäminen osana poliisin virkapukua ei ole sallittua, ja näin ollen huivia käyttävä musliminainen on vaikean tilanteen edessä halutessaan poliisiksi. Monessa muussa...